Yorùbá Dictionary .com

Browse Alphabetically

sabotage (n) ìjìn lẹ̀sẹ̀, ìmọ̀ọ́mọ̀ bíba ohun ẹlòmíràn jẹ́ ní kọ̀ọ̀kọ̀, ọ̀tẹ̀
sack (n) àpò ńlá, akalambì
sacrifice (n) ẹbọ
sacrifice (v) rúbọ, ṣẹbọ, fi sílẹ̀
sad (adj) binújẹ́, fajúro
salt (n) iyọ̀
salute (n) ìkínni, ìkí
salute (v)
sand (n) iyanrìn, iyẹ̀pẹ̀, yanrìn
savage (adj) níkà, rorò
save (v) (money) fi pamọ́
save (v) (person) yọ nínú ewu
savings (n) (money) ìfowópamọ́
saw (n) ayùn
saw (v) rẹ́-igi, yùn, rí
say (v) wí, sọ
saying (n) wíwí, sísọ, ọ̀rọ̀ sísọ
scab (n) èpo, èpà
scalp (n) agbárí
scar (n) àpá ojú, àpá egbò, àléébù