Yorùbá Dictionary .com

Browse Alphabetically

abstract (adj) àfòyemọ̀
absurd (adj) ṣàìbọ́gbọ́nmu
abundance (n) ọ̀pọ̀
abundant (adj) lọ́pọ̀lọpọ̀, jiwinni
abuse (n) èébú, àbùkù, ìlòlọ́nàìtọ́
abuse (v) lòlọ́nàìtọ́, bú, lò nílòkulò, pèlórúkọkórúkọ
abusive (adj) èébú, ti èébú
academic (adj) àjẹmọ́ akadá
academy (n) ilé ẹ̀kọ́ gíga, ilé ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀
accelerate (v) mú yára, mú lọ síwájú
acceleration (n) ìyára
accelerator (n) ohun imúyára
accent (n) (language) àmì ohùn
accept (v) gbà, tẹ́wọ́gbà
acceptable (adj) gbígbà, títẹ́wọ́gbà
acceptance (n) ìtẹ́wọ́gbà
access (n) àyè, ọ̀nà
accessible (adj) fùn láyè
accessories (n) àwọn èròjà
accessory (n) èròjà